Frisenvold Vandværk A.m.b.a.

Frisenvold Vandværk leverer dagligt vand til 20 forbrugere på Laksevej og Frisenvoldvej i 8940 Randers SV. 

Kontakt

Vandværkets bestyrelse 

Formand
Jan Haase, Laksevej 17, Frisenvold, 8940 Randers SV, 29 68 41 93, formand@frisenvoldvand.dk

Kasserer
Anders Bay Østergaard, Frisenvoldvej 15, Frisenvold, 8940 Randers SV,  kasserer@frisenvoldvand.dk

Bestyrelsesmedlem
Anders Peter Østedgaard Sørensen, Frisenvoldvej 24, Frisenvold, 8940 Randers SV, 40 10 18 62, vandmand@frisenvoldvand.dk

Frisenvold, den 21.11.2022

Kære forbruger

Vi sender denne orientering, da den nationale beredskabssituation om elforsyningen er hævet. Energistyrelsen har meddelt, at kontrollerede nedlukninger af elforsyningen i mindre områder (brownouts) kan komme på tale.

Dette kan betyde, at vandværket og vandværkets leverance til forbrugere kan blive berørt og at du ikke har vand i hanen i en periode.

Et brownout vil forventeligt være i en varighed af maksimalt to timer.

Læs resten af brevet her

Sammenfattende beskrivelse ved Frisenvold Vandværk

Vandværksbeskrivelse

Frisenvold Vandværk har én aktiv vandværksboring, DGU nr. 68.521. Boringen er etable-ret i 1964 og er filtersat i 48,19-60,19 m.u.t.
Vandværkets indvinding var i 2014 på 2.447 m³, og tilladelsen er på 6.000 m³ pr. år.

Geologi og indvindingsforhold

Frisenvold Vandværks boring DGU nr. 68.521 indvinder fra det nedre kalkmagasin Tk01. Kalkmagasinet, TK01, er primært spændt og enkelte steder artetisk. Kalkmagasinet er vel-beskyttet og er overlejret af mere end 30 meter mættet ler i det meste af indvindingsoplandets udstrækning. Grundvandsdannelsen til kalkmagasinet sker indvindingsoplandet længst væk fra boringen.

NFI

Med udgangspunkt i lerdæklagene over grundvandsmagasinet og de grundvandskemiske forhold er der lavet en sårbarhedszonering af magasinet i forhold til nitrat. Ud fra sårbar-hedszoneringen er der i områder med grundvandsdannelse til det øverste magasin, foretaget en afgrænsning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).

Indvindingsoplandet ligger indenfor OSD og nitratsårbarheden er derfor vurderet i forhold til det overliggende sandmagasin, KS04, der hvor det er udbredt, og ellers i forhold til TK01. Der er vurderet stor nitratsårbarhed i et større område i den centrale sydlige del af indvindingsoplandet, og lille eller nogen nitratsårbarhed i den resterende del af området.

Over magasiner, der er vurderet til at have stor eller nogen nitratsårbarhed, og hvor der samtidig sker nogen eller stor grundvandsdannelse til magasinerne, er der afgrænset ni-tratfølsomme indvindingsområder (NFI). På den baggrund er der afgrænset NFI i den centrale og sydlige del af indvindingsoplandet.

IO

På baggrund af en vurdering af arealanvendelsen inden for de nitratfølsomme indvindingsområder er der afgrænset indsatsområder, hvor det specifikt er vurderet, at der er behov for en særlig beskyttelse overfor nitrat. Omfanget og arten af beskyttelsen overfor nitrat fastsættes i forbindelse med indsatsplanlægningen. Der er afgrænset IO i hele NFI.

Arealanvendelse

Indvindingsoplandet ligger indenfor OSD. Arealanvendelsen i indvindingsoplandet udgø-res primært af landbrugsarealer og i mindre grad byzoner og skov. Inden for indvindings-oplandet er der én V1-kortlagt lokalitet (717-00162), hvor der har været benzinsalg. Denne lokalitet prioriteres til undersøgelse og evt. oprydning af Region Midtjylland.

Nitrat

Boring 68.521 indvinder nitratfrit vand med vandtype C fra kalken.

Sprøjtemidler

Der er analyseret for, men ikke konstateret indhold af pesticider i indvindingsboringen.

Andre stoffer

Indholdet af sulfat og klorid i boringen er lavt og stabilt.

Miljøfremmede stoffer

Der er ikke analyseret for indhold af olieprodukter eller klorerede opløsningsmidler i ind-vindingsboringen.

Naturligt forekommende stoffer

Der er konstateret højt indhold af arsen i boringen. I 2006 er indholdet af arsen på 5,6 μg/l, som er over drikkevandskriteriet på 5 μg/l. I 2011 er indholdet af arsen faldet til 4 μg/l.

Derudover er der ikke konstateret indhold af andre naturligt forekommende stoffer som vurderes at udgøre en risiko for vandkvaliteten.